Lũy thừa của một số hữu tỉ

Sawada Tsuna Yoshi

\(P=\left(-1\right)^n.\left(-1\right)^{2n+1}.\left(-1\right)^{n+1}\)

Tính giá trị của P

Đặng Quốc Vinh
10 tháng 12 2017 lúc 15:09

\(\Rightarrow P=\left(-1\right)^{n+2n+1+n+1}=\left(-1\right)^{4n+2}=\left(-1\right)^{2.\left(2n+1\right)}=1^{2n+1}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN