Câu hỏi của Phan Thị Minh Trí - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. hai axit amin kế nhau. 
  2. B. axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai
  3. C. axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.
  4. D. hai axit amin cùng loại hay khác loại.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.