Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN
  2.  B. mang thông tin di truyền của các loài
  3. C. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin
  4.  D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.