Câu hỏi của Mai Gia Linh - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Hệ thần kinh.
  2. b/ Các nhân tố bên trong cơ thể.
  3.  c/ Các nhân tố bên ngoài cơ thể
  4.  d/ Hệ nội tiết.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.