Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  2. b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn
  3. c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  4. d/ Kích thích tuyến yên tiết FSH.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.