Câu hỏi của Bạch Hà An - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Trứng không thụ tinh (trinh sinh) phát triển thành cơ thể.
  2. b/ Bào tử phát triển thành cơ thể mới.
  3. c/ Mảnh vụn từ cơ thể phát triển thành cơ thể mới.
  4. d/ Chồi con sau khi được hình thnành trên cơ thể mẹ sẽ được tách ra thành cơ thể mới.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.