Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Sự kết hợp của  nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  2. b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên của  hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  3. c/ Sự kết hợp có chọn lọc của  hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  4. d/ Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực và một tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.