Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1.  a/ Trực phân và giảm phân
  2. b/ Giảm phân và nguyên phân.
  3. c/ Trực phân và nguyên phân
  4. d/ Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.