Câu hỏi của Võ Tân Hùng - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
  2. b/ Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
  3. c/ Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
  4. d/ Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.