Câu hỏi của Phan Thị Minh Trí - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
  2.  b/ Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
  3. c/ Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
  4.  d/ Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.