Pham Trong Bach

Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của một hình nón. Tính diện tích xung quanh S x q  của hình nón đó theo l, h, r

A.  S x q = 2 π r l

B.  S x q = 1 3 π r 2 h

C.  S x q = π r h

D.  S x q = π r l

Cao Minh Tâm
6 tháng 9 2017 lúc 1:57

Chọn D.

Phương pháp

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy , R chiều cao h và đường sinh l:  S x q = π R l .

Cách giải:

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy , R chiều cao h và đường sinh l:  S x q = π R l .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh S x q của hình nón là

A.  S x q = πrh

B. S x q = 2 πr l

C. S x q = πr l

D. S x q = 2 πrh

Pham Trong Bach

Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh  S x q của hình nón là

A.  S x q = 1 3 πr 2 h

B.  S x q = πrh

C.  S x q = 2 πr l

D.  S x q = πr l

Pham Trong Bach

Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh S x q  của hình nón là:

A. S x q = π r h

B.  S x q = 2 π r l

C.  S x q = π r l

D.  S x q = 1 3 π r 2 h

Pham Trong Bach

Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh S x q  của hình nón là

A.  S x q = π r h .

B.  S x q = 2 π r l .

C.  S x q = π r l .

D.  S x q = 1 3 π r 2 h .

Pham Trong Bach

Gọi R,l,h lần lượt là bán kính đáy, độ dài đường sinh, chiều cao của hình nón (N). Diện tích xung quanh  S x q của hình nón là

A.  S x q = πRh

B.  S x q = 2 πRh

C.  S x q = 2 πR l

D.  S x q = πR l

Pham Trong Bach

Hình nón có bán kính đáy, chiều cao, đường sinh lần lượt là r, h, l. Diện tích xung quanh của hình nón là:

A.  S = πrh                       

B. S = πr 2               

C.  S = πhl                       

D. S = π r l                       

Pham Trong Bach

Cho hình nón có bán kính đáy là r = 2  và độ dài đường sinh  l = 4. Tính diện tích xung quanh S của hình nón đã cho

A.  S = 16 π

B.  S = 8 2 π

C.  S = 16 2 π

D.  S = 4 2 π

Pham Trong Bach

Gọi l , h , r  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Thể tích của khối nón là:

A.  V = 1 3 π r 2 l

B.  V = 1 3 π r 2 h

C.  V = 2 π r l

D.  V = π r l

Pham Trong Bach

Gọi l, h, R ln lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của một hình nón (N). Diện tích toàn phần của hình nón (N) là

A.  S T P = π R l + π R 2

B.  S T P = 2 π R l + 2 π R 2

C.  S T P = π R l + 2 π R 2

D. S T P = π R h + π R 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN