Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
  2. b/ Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
  3. c/ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
  4. d/ Là hình thức sinh sản phổ biến
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.