Câu hỏi của Đặng Thị Phương Anh - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1.  a/ Hoocmôn kích thích trứng, hoocmôn tạo thể vàng.
  2. b/ Prôgestêron và Ơstrôgen. 
  3.  c/ Hoocmôn kích dục nhau thai Prôgestêron.
  4. d/ Hoocmôn kích nang trứng Ơstrôgen.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.