Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a. đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành.
  2. b. đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý.
  3. c. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.      

  4. d. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.