Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
  2. b/ Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
  3. c/ Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới sự tác động của ánh sáng.
  4. d/ Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dưới sự tác động của ánh sáng.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.