Câu hỏi của Phan Thị Minh Trí - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

  2. b/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ.
  3. c/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.
  4. d/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.