Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra hoa.
  2. b/ Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra lá.
  3. c/ Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ.
  4.  d/ Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra quả.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.