Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Số ít là tập tính bẩm sinh
  2. b/ Toàn là tập tính tự học.
  3. c/ Phần lớn tập tính tự học
  4. d/ Phần lớn là tập tính bảm sinh.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.