Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Áp suất thẩm thấu tăng -Vùng đồi - Tuyến yên - ADH tăng - Thận hấp thụ nước trả về màu - Áp suất thẩm thấu bình thường - vùng đồi.
  2. b/ Áp suất thẩm thấu bình thường - Vùng đồi - Tuyến yên - ADH tăng - Thận hấp thụ nước trả về màu - Áp suất thẩm thấu tăng - vùng đồi
  3. c/ Áp suất thẩm thấu tăng - Tuyến yên - Vùng đồi - ADH tăng - Thận hấp thụ nước trả về màu - Áp suất thẩm thấu bình t
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.