Pham Trong Bach

Hàm số  y   =   x x - 2 có đạo hàm cấp hai là: 

A. y'' =0

B.  y ' ' = 1 x - 2 2  

C.  y ' ' = - 4 x - 2 2  

D.  y ' ' = 4 x - 2 3  

Cao Minh Tâm
18 tháng 7 2017 lúc 13:07

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Xét hai câu sau:

(1) Hàm số y = x x + 1  liên tục tại x= 0.              

(2) Hàm số y = x x + 1  có đạo hàm tại x=0 .

Trong hai câu trên:

A. Chỉ có (2) đúng.

B. Chỉ có (1) đúng

C. Cả hai đều đúng.

D. Cả hai đều sai.

Pham Trong Bach

Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:  y   =   x   +   1 x   -   2

Pham Trong Bach

Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau  y   =   2 x   +   1 x 2   +   x   -   2

Pham Trong Bach

Hàm số y = - 2 x 3 + 3 x 1 - x  có đạo hàm cấp 2 bằng :

A.  y " = 2 − 2 ( 1 − x ) 3

B.  y " = 4 + ​   2 ( 1 − x ) 3

C.  y " = 4 + ​ 4 ( 1 − x ) 3

D.  y " = − 2 − ​​​   2 ( 1 − x ) 3

Pham Trong Bach

Hàm số  y = - 2 x 2 + 3 x 1 - x có đạo hàm cấp 2 bằng: 

A.  y ' ' = 2 + 1 ( 1 - x ) 2  

B.  y ' ' = 2 ( 1 - x ) 3  

C.  y ' ' = - 2 ( 1 - x ) 3  

D.  y ' ' = 2 ( 1 - x ) 4  

Pham Trong Bach

Trong các hàm số dưới đây có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn:

y = cos 3x (1);      y = sin (x2 + 1)  (2) ;

y = tan2 x (3);       y = cot x (4);  

A. 1 .

B. 2

C. 3 .

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN