Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1.  a/ Tâm thất - Động mạch mang - Mao mạch mang - Đông mạch lưng - mao mạch các cơ quan -Tĩnh mạch - Tâm nhĩ.
  2. b/ Tâm nhĩ - Động mạch mang -Mao mạch mang - Đông mạch lưng - mao mạch các cơ quan - Tĩnh mạch -Tâm thất
  3. c/ Tâm thất - Dộng mạch lưng - Động mạch mang - Mao mạch mang - Mao mạch các cơ quan - Tĩnh mạch - Tâm nhĩ.
  4. d/
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.