Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Tâm thất - Động mạch mang -Mao mạch mang -Động mạch lưng -Mao mạch các cơ quan -Tĩnh mạch -Tâm nhĩ.
  2.  b/ Tâm nhĩ - Động mạch mang - Mao mạch mang - Động mạch lưng - Mao mạch các cơ quan - Tĩnh mạch - Tâm thất.
  3.   c/ Tâm thất - Động mạch lưng - Mao mạch mang - Động mạch mang - Mao mạch các cơ quan - Tĩnh mạch - Tâm nhĩ.
  4. d/ Tâm thất - Động mạch mang 2 câu trả lời

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.