Phép nhân và phép chia các đa thức

Trần Ngọc An Nhiên

Tính nhanh

\(101^2\)

97.103

\(77^2+23^2+77.46\)

\(105^2-5^2\)

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam 4 tháng 12 2017 lúc 9:51

a) \(101^2\)

\(=\left(100+1\right)^2\)

\(=100^2+2.100.1+1^2\)

\(=10000+200+1\)

\(=10200+1\)

\(=10201\)

b) \(97.103\)

\(=\left(100-3\right).\left(100+3\right)\)

\(=100^2-3^2\)

\(=10000-9\)

\(=9991\)

c) \(77^2+23^2+77.46\)

\(=77^2+77.46+23^2\)

\(=77^2+2.77.23+23^2\)

\(=\left(77+23\right)^2\)

\(=100^2\)

\(=10000\)

d) \(105^2-5^2\)

\(=\left(105-5\right)\left(105+5\right)\)

\(=100.110\)

\(=11000\)

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 4 tháng 12 2017 lúc 10:00

lâu lắm r moi lên h24, tớ giúp bn nhé:

*1012 = (100+1)2 = 104 + 2.100.1 +12 = 10201

*97.103= (100-3)(100+3) = 102 - 32 = 9991

* = 772 + 2.77.23 + 232 = (77+23)2 = 104

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Phan hải băng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC KÌ I

Đại số Chương I

* Dạng thực hiện phép tính

Bài 1. Tính:

a. x2(x – 2x3)

b. (x2 + 1)(5 – x)

c. (x – 2)(x2 + 3x – 4)

d. (x – 2)(x – x2 + 4)

e. (x2 – 1)(x2 + 2x)

f. (2x – 1)(3x + 2)(3 – x)

g. (x + 3)(x2 + 3x – 5)

h. (xy – 2).(x3 – 2x – 6)

i. (5x3 – x2 + 2x – 3).(4x2 – x + 2)

Bài 2. Tính:

a. (x – 2y)2

b. (2x2 +3)2

c. (x – 2)(x2 + 2x + 4)

d. (2x – 1)3

Bài 3: Rút gọn biểu thức

a. (6x + 1)2 + (6x – 1)2 – 2(1 + 6x)(6x – 1)

b. 3(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

c. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2.

4d 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

Bài 4. Tính nhanh:

a. 101^2

b. 97.103

c. 77^2 + 232^2 + 77.46

d. 105^2 – 5^2

e. A = (x – y)(x2 + xy + y2) + 2y3 tại x = và y =

* Dạng tìm x

Bài 5: Tìm x, biết

1. (x – 2)2 – (x – 3)(x + 3) = 6

. 2. 4(x – 3)2 – (2x – 1)(2x + 1) = 10

4. (x – 4)2 – (x – 2)(x + 2) = 6.

5. 9 (x + 1)2 – (3x – 2)(3x + 2) = 10

* Dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 6. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a. 1 – 2y + y^2

b. (x + 1)^2 – 25

c. 1 – 4x^2

d. 8 – 27x^3

e. 27 + 27x + 9x^2 + x^3

f. 8x^3 – 12x^2y + 6xy^2 – y^3

g. x^3 + 8y^3

Bài 7 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 3x^2 – 6x + 9x^2

b. 10x(x – y) – 6y(y – x)

c. 3x^2 + 5y – 3xy – 5x

d. 3y^2 – 3z^2 + 3x^2 + 6xy

e. 16x^3 + 54y^3

f. x^2 – 25 – 2xy + y^2

g. x^5 – 3x^4 + 3x^3 – x^2.

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử

1. 5x^2 – 10xy + 5y^2 – 20z^2

2. 16x – 5x^2 – 3

3. x^2 – 5x + 5y – y^2

4. 3x^2 – 6xy + 3y^2 – 12z^2

5. x^2 + 4x + 3

6. (x2 + 1)^2 – 4x^2

7. x^2 – 4x – 5

Làm nhanh nhanh giùm mk vs

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN