Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
  2. b/ Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
  3. c/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
  4. d/ Thúc ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.