Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Tiêu hoá nội bào  
  2.  b/ Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.
  3.  c/ Tiêu hóa ngoại bào.   
  4.  d/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.