Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Tiêu hoá hoá.
  2. b/ Chỉ tiêu hoá cơ học 
  3. c/ Chỉ tiêu hoá và cơ học
  4. d/ Tiêu hoá hoá học và nhờ vi sinh vật cộng sinh 
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.