Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Trần Minh

phân tích ảnh hưởng của độ cao địa hình và hướng núi tới sự phân hóa tự nhiên và phát triển king tế của 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tấy Bắc vùng trung du miền núi Bắc Bộ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN