Lê Phương Thảo
20 tháng 3 2016 lúc 11:44

a,Đa thức trên vô nghiệm vì :

3-3x+x2 (ko có đơn thức ddoog vị)

b, như trên

Bình luận (0)
Long Vũ
20 tháng 3 2016 lúc 12:02

đặt P là :P=3-3x+x2

P=3-3x+x2 vô nghiệm vì không có đơn thức đồng vị

đặt Q=4x2-4x+5 

Q=4x2-4x+5 vô nghiệm vì không có đơn thức đòng dạng

Bình luận (0)
Lê Tiến Đạt
20 tháng 3 2016 lúc 12:04

a) 3- 3x+ x^2 = x^2- 3x+ 3

                   = x^2 -3/2x -3/2x +9/4 - 9/4 +3

                  = (x^2 - 3/2x) - (3/2x -9/4) + 3/4

                  = x(x-3/2) - 3/2(x-3/2) + 3/4

                  =(x-3/2)(x-3/2) + 3/4

                  =(x-3/2)^2 + 3/4

có : (x- 3/2)^2 >hoặc = 0 với mọi x

suy ra: (x-3/2)^2 + 3/4 >hoặc bằng 3/4 với mọi x

suy ra :(x-3/2)^2 + 3/4 > 0 với mọi x

vậy đa thức vô nghiệm 

b) 4x^2 - 4x + 5 = 4(x^2 -x + 5/4)

                       =4(x^2 - 1/2x - 1/2x + 1/4 - 1/4 + 5/4)

                      = 4[(x^2 - 1/2x) - (1/2x -1/4) + 1]

                      =4[x(x-1/2) -1/2(x-1/2) +1]

                      =4[(x-1/2)(x-1/2) + 1]

                      =4[(x-1/2)^2 +1]

                      =4(x-1/2)^2 + 4

có : 4(x-1/2)^2 >hoặc = 0 với mọi x

suy ra : 4(x-1/2)^2 + 4 >hoặc = 4 với mọi x

suy ra : 4(x-1/2)^2 + 4 > 0 với mọi x

vậy đa thức vô nghiệm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN