Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Song Lam Diệp

Rút gọn \(\dfrac{x^4-x^3-x+1}{x^4+x^3+3x^2+2x+2}\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 2 tháng 12 2017 lúc 10:37

Lời giải:

Ta có \(\frac{x^4-x^3-x+1}{x^4+x^3+3x^2+2x+2}=\frac{x^3(x-1)-(x-1)}{(x^4+x^3+x^2)+2(x^2+x+1)}\)

\(=\frac{(x-1)(x^3-1)}{x^2(x^2+x+1)+2(x^2+x+1)}\)

\(=\frac{(x-1)^2(x^2+x+1)}{(x^2+2)(x^2+x+1)}=\frac{(x-1)^2}{x^2+2}\)

Vậy \(\frac{x^4-x^3-x+1}{x^4+x^3+3x^2+2x+2}=\frac{(x-1)^2}{x^2+2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN