Ôn tập : Tứ giác

Nguyễn Mai Khánh Huyền

Cho tam giác ABC góc A bằng 90o. Gọi E, G, F là trung điểm của AB, BC, A C.Từ E kẻ đường song song với BF, đường thẳng này cắt GF tại I.

a) Tứ giác AEGF là hình gì ?

b) Chứng minh tứ giac BEIF là hình bình hành

c) Chứng minh tứ giác AGCI là hình thoi

d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI là hình vuông.


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN