Câu hỏi của Đỗ Hà Thọ - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng 
  2. b/ Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất của cây trồng 
  3. c/ Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất của cây trồng 
  4. d/ Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng 
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.