Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Trang Hoang Thu

Phân tích đa thức thành nhân tử :

b) 8x3(y+z)-y3(z+2x)-z3(2x-y)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN