Violympic toán 8

Nguyên

tìm A,B,C sao cho:\(\dfrac{x^2+x+4}{\left(x+2\right)^3}\)=\(\dfrac{A}{x+2}\)+\(\dfrac{B}{\left(x+2\right)^2}\)+\(\dfrac{C}{\left(x+2\right)^3}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN