Câu hỏi của Phan Thị Minh Trí - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim.
  2. b/ Duy trì cân bằng ion, tham gia quang hợp (quang phân li nước)
  3. c/ Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoà, đậu quả, phát triển rễ
  4. d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.