Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Tạo cho các ion đi vào khí khổng
  2. b/ Kích thích các bơm ion hoạt động.
  3. c/ Làm tăng sức trương nước trong tế bào khí khổng
  4. d/ Làm cho các tế bào khí khổng tăng áp suất. Thẩm thấu
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.