Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Làm tăng hàm lượng đường
  2. b/ Làm thay đổi nồng độ CO2 và pH
  3. c/ Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở
  4. d/ Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.