Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.
  2. B. Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện

  3. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.
  4. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.