Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

Lê Thị Bích Liên

Cho a gam hhợp FeO, CuO, Fe3O4 có số mol bằng nhau tdụng lượng vừa đủ 250ml dd HNO3, đun nóng đc 3.136 lít NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 20.143 1/ Tính a 2/ Nđộ mol dd HNO3

duy Nguyễn
26 tháng 11 2017 lúc 19:42
Xem Fe3O4 là hỗn hợp của FeO + Fe2O3 => hh ban đầu gồm: FeO, CuO, Fe2O3 Gọi x là số mol mỗi chất trong hh ban đầu => nFeO = 2x Khi hh tác dụng với dd HNO3, chỉ có Fe2+ trong FeO nhường e cho N+5 trong HNO3 nên ta ko cần quan tâm đến CuO và Fe2O3 Gọi z, t là số mol của NO2 và NO. Ta có hpt: z + t = 0,14 46z + 30t = 5,64 => z = 0,09, t = 0,05 Fe2+ -------> Fe3+ + 1e 0,24...............................0,24 2HNO3 + 1e -------> NO3- + NO2 + H2O 0,18.......0.09........................... 4HNO3 + 3e -------> 3NO3- + NO + 2H2O 0,2..........0,15......................... Ta có: 2x = 0,24 => x = 0,12 => mhh = 0,12*(72+80+232) = 46,08g nHNO3 = nN trong muối NO3- + n N trong khí = 0.12*3 + 0.12*2 + 0.12*3*3 + 0.09 + 0.05 = 1.82 => [HNO3] = 1,82/0,25 = 7.28M
Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
26 tháng 11 2017 lúc 19:53

Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
26 tháng 11 2017 lúc 19:54

Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
26 tháng 11 2017 lúc 19:55

Đặt a = nFeO = nCuO = nFe3O4

\(Fe^{2+}\left(x\right)\rightarrow Fe^{3+}+1e\left(x\right)\)

\(3Fe^{+\dfrac{8}{3}}\left(3x\right)\rightarrow3Fe^{+3}+1e\left(x\right)\)

\(N^{+5}+3e\left(0,15\right)\rightarrow N^{+2}\left(0,05\right)\)

\(N^{+5}+1e\left(0,09\right)\rightarrow N^{+4}\left(0,09\right)\)

Bảo toàn e => x = 0,12 mol

=> a = 46,08 g

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
26 tháng 11 2017 lúc 20:03

Xem Fe3O4 là hỗn hợp của FeO + Fe2O3 => hh ban đầu gồm: FeO, CuO, Fe2O3 Gọi x là số mol mỗi chất trong hh ban đầu => nFeO = 2x Khi hh tác dụng với dd HNO3, chỉ có Fe2+ trong FeO nhường e cho N+5 trong HNO3 nên ta ko cần quan tâm đến CuO và Fe2O3 Gọi z, t là số mol của NO2 và NO. Ta có hpt: z + t = 0,14 46z + 30t = 5,64 => z = 0,09, t = 0,05 Fe2+ -------> Fe3+ + 1e 0,24...............................0,24 2HNO3 + 1e -------> NO3- + NO2 + H2O 0,18.......0.09........................... 4HNO3 + 3e -------> 3NO3- + NO + 2H2O 0,2..........0,15......................... Ta có: 2x = 0,24 => x = 0,12 => mhh = 0,12*(72+80+232) = 46,08g nHNO3 = nN trong muối NO3- + n N trong khí = 0.12*3 + 0.12*2 + 0.12*3*3 + 0.09 + 0.05 = 1.82 => [HNO3] = 1,82/0,25 = 7.28M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN