Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Trần Phương Thảo

biến dị tổ hợp là gì? vì sao biến dị tổ hợp chỉ xuất hiện ở loài sinh sản hữu tính? Ý nghĩa của biến dị tổ hợp

Đào Huyền
Đào Huyền 26 tháng 11 2017 lúc 16:11

biến dị tổ hợp là những kiểu hình khác P.

biến dị tổ hợp chỉ xuất hiện ở những loài sinh sản hữu tính vì: sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái . quá trình trao đổi chéo giữa các NST tương đồng trong lần phân bào của giảm phân 1, sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân tạo giao tử và cuối cùng là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử.

ý nghĩa của biến dị tổ hợp: biến dị tổ hợp có vai trò quan trọng trong chọn giống và tiến hóa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN