Dương Minh

Find one odd word for each question.

A. viewer

B. audience

C. watcher

D. director

Nguyen Hoang Hai
16 tháng 6 2017 lúc 16:35

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C đều là danh từ chỉ khán giả.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Minh

Find one odd word for each question.

A. cartoon

B. world news

C. studio

D. documentary

Dương Minh

Find one odd word for each question.

A. comedian

B. newsreader

C. film producer

D. programme

Dương Minh

Find one odd word for each question.

A. boring

B. international

C. national

D. local

Dương Minh

Find one odd word for each question.

A. popular

B. reporter

C. exciting

D. educational

Dương Minh

Find one odd word for each question, and then read them aloud.

A. net

B. ball

C. racket

D. bicycle

Dương Minh

Find one odd word for each question, and then read them aloud.

A. swimmer

B. gym

C. athlete

D. player

Dương Minh

Find one odd word for each question, and then read them aloud.

A. sporty

B. play

C. hit

D. kick

Dương Minh

Find one odd word for each question, and then read them aloud.

A. basketball

B. volleyball

C. football

D. chess

Dương Minh

Find one odd word for each question, and then read them aloud.

A. marathon

B. running

C. swimming

D. high jump

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN