Diện tích tam giác

Nam Trần

Cho tam giác ABC và điểm M bất kì nằm trong tam giác đó. Kẻ các đường cao của tam giác đó là AD,BE,CF. Đường thẳng đi qua M và song song với AD cắt BC tại H. Đường đi qua M và song song với BE cắt AC tại điểm K. Đường thẳng đi qua điểm M và song song với CF cat BA tại T

CMR \(\dfrac{MH}{AD}+\dfrac{MK}{BE}+\dfrac{MT}{CF}=1\)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN