Cinderella
16 tháng 3 2016 lúc 21:11

2 bài đầu giải hết số thời gian là:

   32*2=64(phút)

bài thứ 3 giải hết số thời gian là:

   64-15=49(phút)

bài thứ 4 giải hết số thời gian la:

   150-64=86(phút)

              đáp số:86(phút)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN