Chủ đề 1: Este. Lipit

Vũ Nguyễn Gia Hiển

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử \(C_3H_6O_2\) là ?

Bastkoo
24 tháng 5 2016 lúc 9:50

Độ bội liên kết: k = (3.2 + 2 - 6)/2 = 1 ⇒ C3H6O2 có 1 liên kết π hoặc 1 vòng no. Các đồng phân mạch hở ứng với CTPT C3H6O2: 1./ CH3–CH2–COOH 2./ CH3–COO–CH3 3./ HCOO–CH2–CH3 4./ HO–CH2–CH2–CHO 5./ CH3–CH–CHO         |         OH 6./ HO–CH2–C–CH3            ||            O 7./ CH3–O–CH2–CHO Các chất tác dụng đc với Na là (1), (4), (5) và (6); không tác dụng được với Na là (2), (3), (7) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN