Bài 17. Bài luyện tập 3

Hoàng Như Trâm

lập phương trinhg hóa học của phản ứng sau và cho biết tie lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng:

\(Fe_xO_y+HCl-->FeCl_{2y/x}+H_2O\)

Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 20 tháng 11 2017 lúc 15:37

FexOy + 2yHCl -> xFeCl2y/x + yH2O

Số phân tử FexOy:số phân tử HCl:số phân tử FeCl2y/x:số phân tử H2O=1:2y:x:y

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN