Tứ giác

Nguyễn Kim Ngân

Cho tam giác ABC . Gọi D,M,E theo thứ tự trung điểm AB,BC,CA.

a) Chứng minh tam giác ADME là hình bình hành

b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?

c) Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN