Nguyễn Thị Bich Phương
7 tháng 3 2015 lúc 21:09

canh cua hinh thoi bang \(\sqrt{13}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là 12cm và 16cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là:

A. 8cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 14cm

Pham Trong Bach

Độ dài 2 đường chéo của hình thoi lần lượt là 6 cm và 4 cm. Độ dài cạnh của hình thoi là:

A. 13 cm

B.  13   c m

C. 52 cm

D. 52   c m

Pham Trong Bach

Hai đường chéo hình thoi có độ dài là 6 cm và 8 cm. Độ dài cạnh hình thoi là

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 3 cm

D. 4 cm

Pham Trong Bach

Hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 8cm và 10cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là ? 

A. 6cm.   

B.  41 cm. 

C.  164  cm.   

D. 9cm. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN