Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Lịch sử lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. Các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập
  2. B. Các nước Đông Nam Á đều gia nhập ASEAN
  3. C. Các nước Đông Nam Á đều trở thành các nước công nghiệp mới (NIC)
  4. D. Tất cả đều đúng 
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.