Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Lịch sử lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. Người đi dự đại hội Nông dân quốc tế
  2. Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
  3. Người dự đại hội quốc tế phụ nữ
  4. Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.