Nguyễn Thanh Hằng

Văn hoá Lào và Campuchia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá

A. Trung Quốc

B. Ấn Độ

C. Việt Nam

D. Thái Lan

Phạm Thị Diệu Hằng
19 tháng 4 2019 lúc 12:10

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào?

 A. Văn hóa Thái

 B. Văn hóa Khơme

 C. Văn hóa Trung Quốc

 D. Văn hóa Ấn Độ

Nguyễn Thanh Hằng

Các nước đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hoá truyền thống của Ấn Độ là

A. Trung Quốc

B. Ấn Độ

C. Mông Cổ

D. Các nước Đông Nam Á

Nguyễn Thanh Hằng

Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên những lĩnh vực nào?

A. Tôn giáo và kiến trúc

B. Văn học và chữ viết

C. Chữ viết, văn học, tôn giáo và kiến trúc

D. Lịch, thiên văn, chữ viết và tôn giáo

Nguyễn Thanh Hằng

Kết nối tên quốc gia hiện nay ở cột bên trái với tên quốc gia phong kiến ở cột bên phải cho phù hợp về các nước Đông Nam Á

1. Việt Nam

2. Lào

3. Campuchia

4. Thái Lan

5. Inđônêxia…

a) Môgiôpahít, Srivigiaya

b) Đại Việt, Champa

c) Ăngco

d) Lan Xang

e) Sukhôthay, Aútư tưởnghaya

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – e, 5 – a

 B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d, 5 – e

 C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e

 D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d, 5 – e

Nguyễn Thanh Hằng

Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

 A. tôn giáo và chữ viết

 B. tôn giáo

 C. chữ viết

 D. văn hóa

Nguyễn Thanh Hằng

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

 A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

 B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

 C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

 D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa”bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới

Nguyễn Thanh Hằng

Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á gắn liền với ảnh hưởng của văn hoá

A.Trung Quốc

B. Đông Nam Á

C. Ấn Độ

D. Nhật Bản

Nguyễn Thanh Hằng

Kết nối dữ liệu ở cột bên trái với tên quốc gia ở cột bên phải cho phù hợp

1. Thời kì các quốc gia cổ

2. Thời kì các quốc gia phong kiến

3. Hiện nay

a) Đại Việt, Champa, Ăngco, Lan Xang, Sukhôthay, Aútư tưởnghaya, Môgiôpaít,…

b) Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp,…

c) Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia,…

A. 1 – b, 2 – a, 3 – c.

 B. 1 – c, 2 – b, 3 – a

 C. 1 – a, 2 – b, 3 – c

 D. 1 – c, 2 – a, 3 – b

Nguyễn Thanh Hằng

Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

 A. Việt

 B. Ấn Độ

 C. Trung Quốc

 D. Thái

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN