Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Khi đun 4,82 g muối Cu(NO3)2.nH2O đến khi mất hết nước thì khối lượng của muối đem đun giảm 1,08g . Xác định công thức của muối

Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 5 tháng 11 2017 lúc 22:02

mCu(NO3)2=4,82-1,08=3,74(g)

nCu(NO3)2=0,02(mol)

nH2O=0,06(mol)

n=\(\dfrac{0,06}{0,02}=3\)

Vậy CTHH của muối là Cu(NO3)2.3H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Công Quốc Huy
Nguyễn Công Quốc Huy 5 tháng 11 2017 lúc 22:16

Theo đề bài \(n_{H_2O\left(\text{muối}\right)}=1,08g\) ( vì khi đun nước bay hơi còn muối khan )

=> \(n_{H_2O}=\dfrac{1,08}{18}=0,06\) mol

\(m_{Cu\left(NO_3\right)_2}=3,74g\)

=> \(n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=\dfrac{3,74}{188}=0,02\) mol

\(\dfrac{n_{Cu\left(NO_3\right)_2}}{n_{H_2O}}=\dfrac{1}{n}\) ( 1 là hệ số của \(Cu\left(NO_3\right)_2\) trong muối )

<=> \(\dfrac{0,02}{0,06}=\dfrac{1}{n}\)

<=> \(n=3\)

Vậy CTHH muối là \(Cu\left(NO_3\right)_2\)\(.3H_2O\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN